Класифікація правових норм щодо регулювання техніко-криміналістичного забезпечення досудового розслідування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 124-127

Анотація

Зазначено норми, які є передумовою застосування технічних засобів у кримінальному судочинстві залежно від особливостей конкретної обстановки місця події або специфіки проведення слідчої (розшукової) дії. Наведена класифікація, яка потребує подальшої розробки та вдосконалення.
The norms that are a prerequisite for the use of technical means in criminal proceedings are specified, depending on the specifics of the specific situation of the scene of the incident or the specifics of the investigative (search) action. A classification that needs further development and improvement is presented.
Указаны нормы, являющиеся предпосылкой применения технических средств в уголовном судопроизводстве в зависимости от особенностей конкретной обстановки места происшествия или специфики проведения следственного (розыскного) действия. Приведена классификация, требующая дальнейшей разработки и усовершенствования.

Опис

Перлін, С. І. Класифікація правових норм щодо регулювання техніко-криміналістичного забезпечення досудового розслідування / Станіслав Ігорович Перлін // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 124-127.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, досудове розслідування, pre-trial investigation, досудебное расследование, техніко-криміналістичні засоби, technical and forensic means, технико-криминалистические средства, правове регулювання, legal regulation, правовое регулирование, класифікація, classification, классификация

Бібліографічний опис