Особливості ретроспективної юридичної відповідальності працівників правоохоронних органів за порушення норм трудового права

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2014. – Вип. 29. Ч. 2. Т. 3. – С. 75-79

Анотація

У статті на основі наукових поглядів вчених та нормативно-правових актів розглянута ретроспективна юридична відповідальність працівників правоохоронних органів за порушення норм трудового права. З урахуванням конструктивного аналізу норм діючого законодавства надано авторське бачення особливостей ретроспективної юридичної відповідальності працівників правоохоронних органів. Наголошено на тому, що однією із головних особливостей зазначеної відповідальності працівників правоохоронних органів виступає її підвищений характер.
On the basis of scientifc views of scholars and legal acts considered retrospective legal responsibility of law enforcement offcials for violations of the labor law. In view of the structural analysis of the current legislation granted the author’s vision features a retrospective legal responsibility of law enforcement offcers. It was noted that one of the main features of this responsibility of law enforcement offcials in favor of its elevated character.
В статье на основе научных взглядов ученых и нормативно-правовых актов рассмотрена ретроспективная юридическая ответственность сотрудников правоохранительных органов за нарушение норм трудового права. С учетом конструктивного анализа норм действующего законодательства предоставлено авторское видение особенностей ретроспективной юридической ответственности сотрудников правоохранительных органов. Отмечено, что одной из главных особенностей указанной ответственности сотрудников правоохранительных органов выступает ее повышенный характер.

Опис

Подорожній Є. Ю. Особливості ретроспективної юридичної відповідальності працівників правоохоронних органів за порушення норм трудового права / Подорожній Є. Ю. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2014. – Вип. 29. Ч. 2. Т. 3. – С. 75-79.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, юридична відповідальність, ретроспективна юридична відповідальність, працівники ОВС, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, сотрудники ОВД, юридическая ответственность, ретроспективная юридическая ответственность, legal responsibility, retrospective legal responsibility, law enforcement officers

Бібліографічний опис