Формування досвіду практичної діяльності у майбутніх військових юристів на засадах компетентнісного підходу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки. – 2020. – № 3. – С. 213-226

Анотація

Стаття присвячена проблемі формування професійної компетентності у майбутніх юристів військових підрозділів. Розглянуто і визначено особливості побудови освітнього процесу задля формування у майбутніх військових юристів досвіду практичної діяльності як в умовах мирного, так і воєнного часу.
The article is devoted to the problem of formation of professional competence in future lawyers of military units. The peculiarities of the construction of the educational process for the formation of future military lawyers' practical experience in both peacetime and wartime are considered and determined.
Статья посвящена проблеме формирования профессиональной компетентности у будущих юристов воинских подразделений. Рассмотрены и определены особенности построения образовательного процесса для формирования у будущих военных юристов опыта практической деятельности как в условиях мирного, так и военного времени.

Опис

Федоренко, О. Формування досвіду практичної діяльності у майбутніх військових юристів на засадах компетентнісного підходу / Олена Федоренко, Костянтин Радченко // Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки. – 2020. – № 3. – С. 213-226.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, професійна компетентність, профессиональная компетентность, professional competence, алгоритм проведення занять, алгоритм проведения занятий, algorithm for conducting classes, освітній процес, образовательный процесс, educational process, військові юристи, военные юристы, military lawyers

Бібліографічний опис