Щодо питань проведення слідчого експерименту за участю неповнолітніх підозрюваних

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Теоретико-прикладні проблеми кримінального процесу та криміналістики в умовах воєнного стану : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 24 листоп. 2023 р.). – Кам’янець-Подільський : ХНУВС, 2023. – С. 275-277

Анотація

Зазначено, що слідчий експеримент за участі неповнолітніх підозрюваних проводиться з додержанням загальних підстав відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, але з деякими особливостями, оскільки неповнолітні злочинці в силу свого віку та розвитку по-різному сприймають явища реальної дійсності та злочинні діяння, які вони скоїли в минулому.
It is noted that the investigative experiment with the participation of minor suspects is conducted in accordance with the general principles in accordance with the Criminal Procedure Code of Ukraine, but with some peculiarities, since minor criminals, due to their age and development, perceive the phenomena of real reality in different ways and criminal acts they have committed in the past.
Отмечено, что следственный эксперимент с участием несовершеннолетних подозреваемых проводится с соблюдением общих оснований в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Украины, но с некоторыми особенностями, поскольку несовершеннолетние преступники в силу своего возраста и развития по-разному воспринимают явления реальной действительности и преступные деяния, которые они совершили в прошлом.

Опис

Ключові слова

слідчі (розшукові) дії, investigative (research) actions, следственные (розыскные) действия, слідчий експеримент, investigative experiment, следственный эксперимент, неповнолітні, minors, несовершеннолетние

Бібліографічний опис

Нечаєва, І. О. Щодо питань проведення слідчого експерименту за участю неповнолітніх підозрюваних / Нечаєва Ірина Олексіївна // Теоретико-прикладні проблеми кримінального процесу та криміналістики в умовах воєнного стану : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 24 листоп. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека», Ф-т № 1. – Кам’янець-Подільський : ХНУВС, 2023. – С. 275-277.