Характерні риси державно-правового примусу в змісті юридичної відповідальності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Держава та регіони. Сер.: Право. – 2018. – № 1 (59). – С. 11-16

Анотація

У статті автор визначає та аналізує основні загальні риси юридичної відповідальності, які характеризують її як форму державно-правового примусу. Доведено, що юридичну відповідальність як форму державно-правового примусу визначають такі риси: 1) її державно-правовий характер; 2) є однією з форм правового впливу на суспільні відносини (здійснює інформаційно-психологічний, виховний, соціальний вплив на свідомість і поведінку суб’єктів права); 3) є формою вираження способів правового регулювання, що застосовується у зв’язку з неправомірною поведінкою, а також із метою попередження, запобігання порушення вимог норм права, відновлення порушених прав і свобод; 4) застосовується з метою захисту прав та законних інтересів особи, суспільства, держави в чітко визначених законодавством випадках (наявності відповідної фактичної підстави), тільки в тій формі, порядку та умовах, які передбачені діючою системою нормативно-правових приписів держави; 5) реалізується через правозастосовну діяльність держави.
In the article the author defines and analyzes the main general features of legal responsibility, which characterize it as a form of state-legal coercion. It is proved that legal responsibility as a form of state-legal coercion is determined by the following features: 1) its state-legal nature; 2) is one of the forms of legal influence on social relations (carries out informational and psychological, educational, social influence on consciousness and behavior of subjects of law); 3) is a form of expression of the methods of legal regulation applied in connection with the unlawful conduct, as well as in order to prevent, prevent the violation ofthe requirements ofthe law, the restoration ofviolated rights and freedoms; 4) is used to protect the rights and legitimate interests of a person, a society, a state in cases clearly stipulated by law (if there is an appropriate factual basis), only in the form, manner and conditions provided forby the current system oflegal norms ofthe state; 5) is implemented through the law enforcement activities of the state.
В статье автор определяет и анализирует основные общие черты юридической ответственности, которые характеризуют ее как форму государственно-правового принуждения. Доказано, что юридическая ответственность как форму государственно-правового принуждения определяют следующие черты: 1) ее государственно-правовой характер; 2) является одной из форм правового воздействия на общественные отношения (осуществляет информационно-психологическое, воспитательное, социальное влияние на сознание и поведение субъектов права); 3) является формой выражения способов правового регулирования, применяется в связи с неправомерным поведением, а также с целью предупреждения, предотвращения нарушения требований норм права, восстановления нарушенных прав и свобод; 4) применяется с целью защиты прав и законных интересов личности, общества, государства в четко определенных законодательством случаях (наличие соответствующей фактической основания), только в форме, порядке и условиях, предусмотренных действующей системой нормативно-правовых предписаний государства; 5) реализуется через правоприменительную деятельность государства.

Опис

Калєніченко, Л. І. Характерні риси державно-правового примусу в змісті юридичної відповідальності / Л. І. Калєніченко // Держава та регіони. Сер.: Право. – 2018. – № 1 (59). – С. 11-16.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, юридична відповідальність, відповідальність, примус, державно-правовий примус, державний примус, юридическая ответственность, ответственность, принуждение, государственно-правовое принуждение, государственное принуждение, legal liability, liability, coercion, state and legal coercion, state coercion

Бібліографічний опис