Ways to improve foreign language teaching in police officers training

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2021. - № 1 (80). - С. 49-54

Анотація

Статтю присвячено розгляду особливостей викладання іноземних мов у закладах вищої освіти з особливими умовами навчання, перш за все, в системі МВС України. Проаналізовано основні фактори, пов’язані з цілями, умовами та змістом навчання, визначено специфічний вплив цих факторів на навчальний процес і обґрунтовано основні напрямки роботи з нівелювання негативних чинників, що обмежують ефективність навчання. Методом дослідження є огляд літератури з питань організації навчання, його змісту, організації самостійної роботи, спостереження за навчальним процесом, узагальнення досвіду викладання. У результаті дослідження визначено основні чинники, які, з одного боку, визначають специфіку навчання іноземних мов у закладах вищої освіти з особливими умовами навчання, з іншого, можуть здійснювати негативний вплив на успішність навчального процесу. Проаналізовано мету навчання й обґрунтовано необхідність її зміни з урахуванням можливих сфер використання іноземної мови та домінуючих видів майбутньої професійної діяльності. Висунуто тезу про необхідність суттєвого вдосконалення самостійної роботи як потужного резерву інтенсифікації навчання. Запропоновано найбільш ефективні форми організації такої роботи на базі широкого використання інформаційних технологій. Наголошено на необхідності збалансованого підходу до викладання, який поєднуватиме дисципліну та вимогливість з методами і прийомами, притаманними комунікативному підходу до викладання іноземних мов. Звернено особливу увагу на необхідність цілеспрямованої роботи з навчання юридичної термінології, запропоновано спеціалізоване підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу за цим напрямком.
The article is devoted to the consideration of the peculiarities of teaching foreign languages in higher education institutions with special conditions of study, first of all, in the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. The main factors related to the goals, conditions and content of training are analyzed. The aim is to determine the specific impact of these factors on the learning process and to justify the main areas of work to eliminate the negative factors that limit the effectiveness of learning. The thesis regarding the need to improve independent work as a powerful reserve for learning intensification significantly is put forward. The most effective forms of organization of such work on the basis of wide use of information technologies are offered.
Статья посвящена рассмотрению особенностей преподавания иностранных языков в учреждениях высшего образования с особыми условиями обучения, прежде всего, в системе МВД Украины. Проанализированы основные факторы, связанные с целями, условиями и содержанием обучения, которые определяют специфику учебного процесса, обоснованы основные направления работы по нивелированию негативных факторов, ограничивающих эффективность обучения. Выдвинут тезис о необходимости существенного совершенствования самостоятельной работы как мощного резерва интенсификации обучения. Предложено наиболее эффективные формы организации такой работы на базе широкого использования информационных технологий.

Опис

Levashov, О. S. Ways to improve foreign language teaching in police officers training / Oleksandr Semenovych Levashov, Olena Oleksandrivna Orlova // Право і безпека. - 2021. - № 1 (80). - С. 49-54. - DOI: 10.32631/pb.2021.1.06.
Левашов , О. С. і Орлова, О. О. (2021) «Шляхи вдосконалення навчання іноземних мов у процесі підготовки поліцейських», Право і безпека, 80(1), с. 49-54. doi: 10.32631/pb.2021.1.06.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, conditions and content of education, intercultural communicative competence, computerization of independent work, legal terminology, departmental education, умови та зміст навчання, міжкультурна комунікативна компетенція, комп’ютеризація самостійної роботи, юридична термінологія, відомча освіта, условия и содержание обучения, межкультурная коммуникативная компетенция, компьютеризация самостоятельной работы, юридическая терминология, ведомственное образование, самостійна робота

Бібліографічний опис