Незаконне заволодіння транспортними засобами: особливості досудового розслідування: наук.-метод. рек.

Анотація

У науково-методичних рекомендаціях досліджуються особливості досудового розслідування незаконного заволодіння транспортних засобів. Сформовані пропозиції щодо вдосконалення слідчих (розшукових) дій при розслідуванні незаконного заволодіння транспортними засобами.
The scientific and methodological recommendations are studied especially pre-trial investigation of misappropriation of vehicles. Formed proposals to improve investigation (investigation) activities during the investigation of misappropriation of vehicles.
В научно-методических рекомендациях исследуются особенности досудебного расследования незаконного завладения транспортных средств. Сформированы предложения по усовершенствованию следственных (розыскных) действий при расследовании незаконного завладения транспортными средствами.

Опис

Малиновська, Т. М. Незаконне заволодіння транспортними засобами: особливості досудового розслідування: наук.-метод. рек. / Малиновська Т. М., Тихоненко Л. Л.; Харківський національний університет внутрішніх справ; Навчально-науковий інститут підготовки фахівців кримінальної міліції; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності. – Харків : ХНУВС, 2015. – 46 с.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, незаконне заволодіння транспортним засобом, науково-методичні рекомендації, незаконное завладение транспортным средством, illegal possession, досудове розслідування, pre-trial investigation, досудебное расследование, судова експертиза, судебная экспертиза, forensic expertise, транспортний засіб, транспортное средство, Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания

Бібліографічний опис