Сучасні напрями організації діяльності органів Національної поліції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11 квіт. 2019 р.). — Харків : ХНУВС, 2019. – С. 128-129.

Анотація

Розроблено рекомендації з метою організації дієвого функціонування органів Національної поліції України щодо захисту особи, суспільства та державних інтересів від протиправних посягань. Вказано, що наведені шляхи удосконалення діяльності підрозділів Національної поліції України дозволять знівелювати наявні прогалини у законодавчому забезпеченні реалізації окремим категоріями працівників своїх повноважень щодо забезпечення охорони прав і свобод людини та громадянина.
Recommendations have been developed for the purpose of organizing the effective functioning of the National Police of Ukraine for the protection of individuals, society and state interests from illegal encroachments. It is indicated that the given ways of improving the activities of the units of the National Police of Ukraine will make it possible to close the existing gaps in the legislative provision of the implementation by certain categories of employees of their powers to ensure the protection of human and citizen rights and freedoms.
Разработаны рекомендации с целью организации действенного функционирования органов Национальной полиции Украины по защите личности, общества и государственных интересов от противоправных посягательств. Указано, что приведенные пути усовершенствования деятельности подразделений Национальной полиции Украины позволят нивелировать имеющиеся пробелы в законодательном обеспечении реализации отдельными категориями работников своих полномочий по обеспечению охраны прав и свобод человека и гражданина.

Опис

Кікінчук, В. В. Сучасні напрями організації діяльності органів Національної поліції / Василь Васильович Кікінчук // Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 11 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків : ХНУВС, 2019. – С. 128-129.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, поліція, police, полиция

Бібліографічний опис