Багатоплатформовий клауд-месенджер як ефективний засіб навчання майбутніх поліцейських в умовах воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. (м. Харків, 26 трав. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. - С. 337-339

Анотація

Зазначено, що для оптимізації навчально-методичного забезпечення професійної освіти майбутніх поліцейських України в умовах воєнного стану стане в нагоді використання такого месенджеру як Telegram. Telegram – це програма для обміну повідомленнями, яка зосереджена на швидкості та безпеці, яка надзвичайно швидка, проста та безкоштовна. Telegram можна використовувати на всіх своїх пристроях одночасно - повідомлення легко синхронізуються на будь-якій кількості телефонів, планшетів або комп’ютерів. Telegram схожий на SMS і електронну пошту разом - і може подбати про всі ваші особисті або освітні потреби в обміні повідомленнями. Telegram є безмежною можливістю розвитку професійно-педагогічної компетентності сучасного викладача, який постійно шукає шляхи для особистісного та професійного зростання, оригінальних, нестандартних рішень різноманітних педагогічних завдань. Це неодмінно впливає й на якість, активність навчання, залученість до процесу навчання студентами. Викладачі таким чином спілкуються зі студентами «однією» мовою, що неодмінно викликає довіру та повагу один до одного.
It was noted that in order to optimize the educational and methodological support for the professional education of future policemen of Ukraine under martial law, it will be necessary to use such a messenger as Telegram. Telegram is a messaging program that focuses on speed and security that is very fast, simple, and free. Telegram can be used on all your devices at the same time - messages are easily synchronized on any number of phones, tablets or computers. Telegram is like SMS and email together - and can take care of all your personal or educational messaging needs. Telegram is a limitless opportunity to develop the professional and pedagogical competence of a modern teacher, constantly looking for ways for personal and professional growth, original, non-standard solutions to various pedagogical problems. This certainly affects the quality, activity of learning, involvement in the learning process by students. Teachers thus communicate with students in the "same" language, which certainly inspires trust and respect for each other.
Отмечено, что для оптимизации учебно-методического обеспечения профессионального образования будущих полицейских Украины в условиях военного положения понадобится использование такого мессенджера как Telegram. Telegram – это программа для обмена сообщениями, которая сосредоточена на скорости и безопасности, которая очень быстрая, простая и бесплатная. Telegram можно использовать на всех своих устройствах одновременно – сообщения легко синхронизируются на любом количестве телефонов, планшетов или компьютеров. Telegram похож на SMS и электронную почту вместе - и может позаботиться обо всех ваших личных или образовательных потребностях в обмене сообщениями. Telegram является безграничной возможностью развития профессионально-педагогической компетентности современного преподавателя, постоянно ищет пути для личностного и профессионального роста, оригинальных, нестандартных решений различных педагогических задач. Это непременно влияет и на качество, активность обучения, вовлеченность в процесс обучения студентами. Преподаватели таким образом общаются со студентами на «одном» языке, что непременно вызывает доверие и уважение друг к другу.

Опис

Юшкевич О. Г. Багатоплатформовий клауд-месенджер як ефективний засіб навчання майбутніх поліцейських в умовах воєнного стану / О. Г. Юшкевич // Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. (м. Харків, 26 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. тактич. та спец. фізич. підготовки ф-ту № 3, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 337-339.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, інформаційні ресурси, Telegram, викладачі, студенти, Telegram Bot, клауд-месенджер, майбутні поліцейські, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, професійна освіта, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, информационные ресурсы, преподаватели, студенты, клауд-мессенджер, будущие полицейские, профессиональное образование, informational resources, teachers, students, cloud messenger, future cops, professional education

Бібліографічний опис