Професійна управлінська компетентність керівника підрозділу Національної поліції України: дефініції, зміст і структура

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 30 берез. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 147-149

Анотація

Розкрито теоретичні засади розробки структурної моделі професійної управлінської компетентності керівника підрозділу Національної поліції України. Розглянуто основні підходи до визначення змісту і структури професійної управлінської компетентності керівника, на основі аналізу численних наукових досліджень обґрунтовується авторський варіант вказаної моделі. Використання такої моделі у процесі професійної підготовки керівників поліцейських підрозділів сприятиме формуванню у них належного рівня професійної управлінської компетентності.
The theoretical foundations of the development of a structural model of professional management are disclosed competence of the head of the unit of the National Police of Ukraine. The main ones have been considered approaches to determining the content and structure of professional managerial competence manager, based on the analysis of numerous scientific studies, the author's is substantiated variant of the specified model. The use of such a model in the process of professional training heads of police units will contribute to their formation at the appropriate level professional management competence.
Раскрыты теоретические подходы разработки структурной модели профессиональной управленческой компетентности руководителя подразделения Национальной полиции Украины. Рассмотрены основные подходы к определению содержания и структуры профессиональной управленческой компетентности руководителя, на основе анализа многочисленных научных исследований обосновывается авторский вариант указанной модели. Использование такой модели в процессе профессиональной подготовки руководителей полицейских подразделений будет содействовать формированию у них необходимого уровня профессиональной управленческой компетентности.

Опис

Барко, В. І. Професійна управлінська компетентність керівника підрозділу Національної поліції України: дефініції, зміст і структура / Вадим Іванович Барко, Вадим Вадимович Барко, Людмила Андріївна Кирієнко // Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 30 берез. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. Справ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка Нац. акад. пед. наук України; Консультативна місія Європейського Союзу в Україні. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 147-149.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, police, полиция, керівник підрозділу, професійна управлінська компетентність, professional management competence, профессиональная управленческая компетентность, компетенція, competence, компетенция, індивідуально-психологічні якості, individual psychological qualities, индивидуально-психологические качества

Бібліографічний опис