Система антикорупційних органів України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 99-102

Анотація

Констатовано, що в Україні хоч і створені антикорупційні органи, однак діяльність цих органів неефективна, відсутні результати діяльності, нема скоординованих дій в реалізації основних антикорупційних заходів, що, у свою чергу, формує негативне ставлення громадськості до таких новостворених інституцій.
It was stated that although anti-corruption bodies have been established in Ukraine, these bodies are ineffective, there are no results, no coordinated actions in the implementation of major anti-corruption measures, which, in turn, creates a negative public attitude towards such newly established institutions.
Констатировано, что в Украине хоть и созданы антикоррупционные органы, однако деятельность этих органов неэффективна, отсутствуют результаты деятельности, нет скоординированных действий в реализации основных антикоррупционных мер, что, в свою очередь, формирует негативное отношение общественности к таким новообразованным институтам.

Опис

Даль, А. Л. Система антикорупційних органів України / Адам Лаврентійович Даль // Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 99-102.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Кримінологія. Criminology. Криминология, корупція, коррупция, corruption, протидія корупції, противодействие коррупции, anti-corruption, антикорупційні органи, антикоррупционные органы, anti-corruption bodies, антикорупційна політика, антикоррупционная политика, anti-corruption policy

Бібліографічний опис