Механізм адміністративно-правового запобігання та протидії корупції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2012. - Вип. 20, ч. 1, т. 3. - С. 130-132

Анотація

З’ясовано сутність механізму адміністративно-правового запобігання та протидії корупції. Проведено детальний аналіз адміністративно-правової норми як складової механізму адміністративно-правового запобігання та протидії корупції. Проаналізовано та надано власне бачення механізму адміністративно-правового запобігання та протидії корупції.
Essence of mechanism of аdministrative-law prevention and counteraction to corruption is found out. The detailed analysis of аdministrativelaw norm is conducted, as a constituent of mechanism of аdministrative-law prevention and counteraction to corruption. Own vision of mechanism of аdministrative-law prevention and counteraction to corruption is analysed and given.
Выяснена сущность механизма административно-правового предотвращения и противодействия коррупции. Проведен детальный анализ административно-правовой нормы как составляющей механизма административно-правового предотвращения и противодействия коррупции. Проанализировано и предоставлено собственное видение механизма административно-правового предотвращения и противодействия коррупции.

Опис

Кінаш, М. М. Механізм адміністративно-правового запобігання та протидії корупції / М. М. Кінаш / Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2012. - Вип. 20, ч. 1, т. 3. - С. 130-132.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, корупція, протидія корупції, запобігання, адміністративно-правова норма, коррупция, противодействие коррупции, предотвращения, административно-правовая норма, corruption, combating corruption, prevention, administrative legal norm

Бібліографічний опис