І. П. Якимішин: постать правника на тлі епохи (історико-юридичне дослідження)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Право. - 2011. - Вип. 10. - С. 62-67

Анотація

Висвітлено біографію голови Касаційної колегії Верховного Суду УРСР, члена Президії Верховного Суду УРСР І. П. Якимішина, який став жертвою репресій другої половини 30-х рр. ХХ ст. Зокрема на його прикладі розкрито характерні риси поведінки значної кількості працівників судових органів УРСР в умовах посилення репресивної системи. Наголошено, що доля І. П. Якимішина була багато в чому типовою для представників тогочасної партійно-державної номенклатури.
In article on the basis of the analysis of archival materials, other historical sources, the scientific literature is restored the biography of the chairman of Cassation board of the Supreme Court USSR, a member of Presidium of the Supreme Court USSR I. P. Jakimishin, become by a victim of reprisals of second half 30th ХХ century. In particular, on his example characteristic lines of behaviour of considerable number of workers of judicial bodies USSR in the conditions of strengthening of repressive system are opened. It is underlined, that I. P. Jakimishin’s destiny was in many respects the party-state nomenclature of that time typical for representatives.
Восстановлена биография председателя Кассационной коллегии Верховного Суда УССР, члена Президиума Верховного Суда УССР И. П. Якимишина, ставшего жертвой репрессий второй половины 30-х гг. ХХ в. В частности на его примере раскрыты характерные черты поведения значительного числа работников судебных органов УССР в условиях усиления репрессивной системы. Подчеркнуто, что судьба И. П. Якимишина была во многом типичной для представителей партийно-государственной номенклатуры того времени.

Опис

Ключові слова

юридична біографістика, legal biography, юридическая биографистика, Якимішин І. П., Jakimishin I. P., Якимишин И. П., військовий трибунал, military tribunal, военный трибунал, масові репресії, mass repressions, массовые репрессии, історико-правовий аналіз, historical and legal analysis, историко-правовой анализ

Бібліографічний опис

Гавриленко, О. А. І. П. Якимішин: постать правника на тлі епохи (історико-юридичне дослідження) / О. А. Гавриленко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Право. - 2011. - Вип. 10. - С. 62-67.