Кримінологічний аналіз рівня, динаміки та структури наркотизації як фонового для злочинності явища

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2013. – № 4. – С. 258–266

Анотація

Досліджено сучасний стан наркотизації. Виявлено високий її рівень, несприятливу динаміку та ускладнену структуру. Наголошено на високому рівні латентності наркотизації. На підставі аналізу динаміки наркотизації та злочинності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів зроблено висновок про наявність ідентичних тенденцій у їх відтворення та засвідчено, таким чином, обумовлюючий зв’язок цих явищ. Проаналізовано показники злочинності осіб з наркозалежністю та осіб, які вчинили злочини у стані наркотичного сп’яніння в результаті чого встановлено, що рівень цих злочинів залишається досить високим, а динаміка – несприятливою.
The modern state of drug addiction has discovered. His high level, unfavorable dynamics and complicated structure, has educed. Attention on the high level of drug addiction’s latent ness. On the basis of analysis of drug addiction’s dynamics and criminality in the field of illegal appeal of narcotic facilities, psychotropic substances, their analogues has drawn conclusion about the presence of identical tendencies stipulating connection of these phenomena is well-proven in their reproducing, thus. The indexes of criminality of persons with drug addiction and persons, that committed crime in a state of narcotic intoxication it is set as a result, that the level of these crimes remains high enough has analyzed.
Исследовано современное состояние наркотизации. Выявлен высокий её уровень, неблагоприятная динамика и усложненная структура. Обращается внимание на высокий уровень латентности наркотизации. На основании анализа динамики наркотизации и преступности в сфере незаконного обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров сделан вывод о наличии идентичных тенденций в их воспроизведении и доказана, таким образом, обусловливающая связь этих явлений. Проанализированы показатели преступности лиц с наркозависимостью и лиц, которые совершили преступления в состоянии наркотического опьянения, в результате чего установлено, что уровень этих преступлений остается достаточно высоким, а динамика – неблагоприятной.

Опис

Назаренко, Д. О. Кримінологічний аналіз рівня, динаміки та структури наркотизації як фонового для злочинності явища [Електронний ресурс] / Д. О. Назаренко // Форум права. – 2013. – № 4. – С. 258–266 . – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/ FP_index.htm_2013_4_45.pdf.
Назаренко Д. О. "Кримінологічний аналіз рівня, динаміки та структури наркотизації як фонового для злочинності явища." Форум права 4 (2013): 258–266.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, наркотизація, наркотизация, злочинність, преступность, фонове для злочинності явище, рівень злочинності, фоновое для преступности явление, уровень преступности, динаміка злочинності, динамика преступности, структура преступности, структура злочинності, background phenomena, crime, dynamics, structure offenses, dynamics of crime

Бібліографічний опис