Цивільний інтерес у контексті статті 1 Цивільного кодексу України: проблеми визначення та регулювання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 98-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Вінниця, 19 трав. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 141-149

Анотація

Розглянуто проблему неоднозначності місця цивільного інтересу в системі цивільного права. Запропоновано нову редакцію ч. 1 ст. 1 ЦК України: «Цивільне законодавство регулює цивільні відносини, спрямовані на задоволення майнових та немайнових потреб їх учасників, а також забезпечує визнання, охорону і захист їх цивільних прав та інтересів». Ця зміна допоможе усунути правову невизначеність та полегшити встановлення місця цивільного інтересу в системі цивільного права.
The problem of the ambiguity of the place of civil interest in the system of civil law is considered. A new version of Part 1 of Art. 1 of the Civil Code of Ukraine: "Civil legislation regulates civil relations aimed at satisfying the property and non-property needs of their participants, as well as ensures recognition, protection and protection of their civil rights and interests". This change will help eliminate legal uncertainty and facilitate the establishment of the place of civil interest in the system of civil law.
Рассмотрена проблема неоднозначности места гражданского интереса в системе гражданского права. Предложена новая редакция ч. 1 ст. 1 ГК Украины: «Гражданское законодательство регулирует гражданские отношения, направленные на удовлетворение имущественных и неимущественных потребностей их участников, а также обеспечивает признание, охрану и защиту их гражданских прав и интересов». Это изменение поможет устранить правовую неопределенность и облегчить установление места гражданского интереса в системе гражданского права.

Опис

Ключові слова

цивільний інтерес, civil interest, гражданский интерес, цивільне законодавство, civil legislation, гражданское законодательство, правова невизначеність, legal uncertainty, правовая неопределенность, Україна, Ukraine, Украина

Бібліографічний опис

Шишка, О. Р. Цивільний інтерес у контексті статті 1 Цивільного кодексу України: проблеми визначення та регулювання / Олександр Романович Шишка // Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 98-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Вінниця, 19 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Харків. обл. осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України», Наук. парк «Нау ка та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 141-149.