Актуальні кримінологічні теорії як запорука розвитку сучасної поліцеїстики: державницький та духовно-ціннісний вимір

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. - 2022. - № 3. - С. 168-176
Abstract
Розглянуто актуальні теорії розвитку сучасної кримінології, що є запорукою прогресивного розвитку суспільства. З огляду на те, що політична злочинність в умовах сьогодення набуває виняткового значення через корупційну складову, увага акцентується на поглибленому вивченні політичної кримінології. Насамперед йдеться про універсалізм та енциклопедичність кримінології, її міждисциплінарні зв’язки у нерозривному поєднанні таких концептів як податкова, економічна, поліцейська, електронна (цифрова) і, кримінотеологія – найбільш перспективний шлях розвитку кримінології. Наголошено на гуманності сучасної кримінології і необхідності розроблення нових теорій кримінології. Акцентовано, що в основі розвитку української кримінології повинні лежати традиційні духовно-культурні цінності, кращі надбання вироблені людством упродовж тисячоліть і засновані на генофонді нашого народу, святості його життя.
Current theories of the development of modern criminology, which are the key to the progressive development of society, are considered. Due to the fact that political crime in today's conditions acquires exceptional importance due to the corruption component, attention is focused on the in-depth study of political criminology. First of all, it is about the universalism and encyclopedic nature of criminology, its interdisciplinary connections in an inextricable combination of such concepts as tax, economic, police, electronic (digital) and criminology - the most promising way of development of criminology. Emphasis is placed on the humanity of modern criminology and the need to develop new theories of criminology. It was emphasized that the basis of the development of Ukrainian criminology should be traditional spiritual and cultural values, the best assets produced by mankind over thousands of years and based on the gene pool of our people, the sanctity of its life.
Рассмотрены актуальные теории развития современной криминологии, являющиеся залогом прогрессивного развития общества. Учитывая, что политическая преступность в условиях сегодняшнего дня приобретает исключительное значение из-за коррупционной составляющей, внимание акцентируется на углубленном изучении политической криминологии. Прежде всего, речь идет об универсализме и энциклопедичности криминологии, ее междисциплинарных связях в неразрывном сочетании таких концептов как налоговая, экономическая, полицейская, электронная (цифровая) и криминотеология – наиболее перспективный путь развития криминологии. Отмечена гуманность современной криминологии и необходимость разработки новых теорий криминологии. Акцентировано, что в основе развития украинской криминологии должны лежать традиционные духовно-культурные ценности, лучшие достижения человечества на протяжении тысячелетий и основанные на генофонде нашего народа, святости его жизни.
Description
Кріцак, І. В. Актуальні кримінологічні теорії як запорука розвитку сучасної поліцеїстики: державницький та духовно-ціннісний вимір / Кріцак Іван Васильович // Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. - 2022. - № 3. - С. 168-176. - DOI: https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.3.28.
Keywords
Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, кримінологічні теорії, criminological theories, криминологические теории, кримінотеологія, criminotheology, криминотеология, кримінологічна наука, criminological science, криминологическая наука, духовно-ціннісна спрямованість, spiritual and value orientation, духовно-ценностная направленность, політична кримінологія, political criminology, политическая криминология, економічна кримінологія, economic criminology, экономическая криминология, поліцейська кримінологія, police criminology, полицейская криминология, податкова кримінологія, tax criminology, інформаційна (цифрова) кримінологія, information (digital) criminology, информационная (цифровая) криминология
Citation