Проблеми правового регулювання видів щорічних відпусток працівника поліції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : матеріали Х Міжнар. наук-практ. конф. (м. Суми, 20-21 трав. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ,Сумська філія Харк. нац. ун-ту внутр. справ. – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2017. – С. 113-116

Анотація

Автор розглядає правове регулювання видів щорічних відпусток працівника поліції та досліджує процес реформування чинного законодавства з означеного питання. Проаналізовано види відпусток поліцейських та порядок їх надання. Тривалість відпусток працівників поліції та умови, що зачіпають інтереси працюючих поліцейських.
Автор рассматривает правовое регулирование видов ежегодных отпусков работника полиции и исследует процесс реформирования действующего законодательства по указанному вопросу. Проанализированы виды отпусков полицейских и порядок их предоставления. Продолжительность отпусков работников полиции и условия, затрагивающие интересы работающих полицейских.
The author examines the legal regulation of the types of annual leave of a police officer and examines the process of reforming the legislation in force on this issue. The types of holidays of policemen and the order of their provision are analyzed. Duration of holidays for police officers and conditions affecting the interests of working police officers.

Опис

Чорноус, О. В. Проблеми правового регулювання видів щорічних відпусток працівника поліції / О. В. Чорноус //Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : матеріали Х Міжнар. наук-практ. конф. (м. Суми, 20-21 трав. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ,Сумська філія Харк. нац. ун-ту внутр. справ. – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2017. – С. 113-116.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Україна. Ukraine. Украина, поліція, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, поліцейський, щорічні відпустки, реформування, працівник, право на відпочинок, відпустка, щорічна основна та додаткова відпустки, надання відпустки, реформирование, полицейский, работник, право на отдых, отпуск, ежегодный основной и дополнительный отпуска, предоставление отпуска, reform, police officers, worker, right to rest, vacation, annual main and additional leave, granting of holidays

Бібліографічний опис