Напрямки вдосконалення проведення дізнавачем окремих слідчих (розшукових) дій в умовах воєнного стану в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 313-316

Анотація

Надано рекомендаціїї щодо вдосконалення проведення дізнавачем окремих слідчих (розшукових) дій в умовах воєнного стану в Україні.
Recommendations have been provided to improve the conduct of individual investigative (search) actions by the inquirer in the conditions of martial law in Ukraine.
Даны рекомендации по совершенствованию проведения дознавателем отдельных следственных (розыскных) действий в условиях военного положения в Украине.

Опис

Перекопський, С. Ю. Напрямки вдосконалення проведення дізнавачем окремих слідчих (розшукових) дій в умовах воєнного стану в Україні / Сергій Юрійович Перекопський // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 1. – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 313-316.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, проведення окремих слідчих (розшукових) дій, дізнавач, проведение отдельных следственных (розыскных) действий, carrying out separate investigative (search) actions, дознаватель, interrogator

Бібліографічний опис