Нові підходи до організації самостійної роботи студентів з економічної теорії у світлі вимог Болонського процесу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 39. – С. 398-404

Анотація

В умовах запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу за західноєвропейським зразком, лекції не є послідовним інформативним викладом усього навчального матеріалу, а орієнтованим оглядом, що вводить студентів у коло найбільш актуальних проблем та ідей тієї або іншої теми навчального курсу. Тому самостійна робота студентів домінує щодо будь-яких інших форм навчання. Рекомендовано нові підходи до організації самостійної роботи студентів з економічної теорії у світлі вимог Болонського процесу. In the context of introducing a credit-modular system for organizing the educational process according to the Western European model, lectures are not a consistent informative presentation of the entire educational material, and oriented to inspection, introduces students to the circle the most pressing problems and ideas of a particular topic of the training course. Therefore, the independent work of students dominates any other form of learning. New approaches to the organization of students' independent work on economic theory in the light of the requirements of the Bologna process are recommended. В условиях внедрения кредитно-модульной системы организации учебного процесса по западноевропейскому образцу, лекции не является последовательным информативным изложением всего учебного материала, а ориентированным на осмотр, вводит студентов в круг наиболее актуальных проблем и идей той или иной темы учебного курса. Поэтому самостоятельная работа студентов доминирует по любым другим формам обучения. Рекомендовано новые подходы к организации самостоятельной работы студентов по экономической теории в свете требований Болонского процесса.

Опис

Пушкаренко, П. І. Нові підходи до організації самостійної роботи студентів з економічної теорії у світлі вимог Болонського процесу / П. І. Пушкаренко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 39. – С. 398-404.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Болонський процес, Болонский процесс, Bologna Process, кредитно-модульна система, кредитно-модульная система, credit module system, самостійна робота студентів, самостоятельная работа студентов, independent work of students

Бібліографічний опис