Застосування цифрової криміналістики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 83-84

Анотація

У тезах доповіді обгрунтовано, що цифрова криміналістика є досить широкозастосованою та актуальною, має чимале значення для сучасного кримінального процесу. Проте зазначено, що до цих пір питання застосування цифрових злочинів залишається відкритим та не прописаним у законодавчих акта України.
The thesis of the report substantiates that digital forensics is quite widely used and relevant, and is of considerable importance for the modern criminal process. However, it is noted that until now the issue of the application of digital crimes remains open and not prescribed in the legislative acts of Ukraine.
В тезисах доклада обосновано, что цифровая криминалистика достаточно широко применена и актуальна, имеет немаловажное значение для современного уголовного процесса. Однако отмечено, что до сих пор вопрос применения цифровых преступлений остается открытым и не прописанным в законодательном акте Украины.

Опис

Борисова, К. Є. Застосування цифрової криміналістики / Катерина Євгенівна Борисова, Віталій Анатолійович Світличний // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 1. – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 83-84.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, цифрова криміналістична експертиза, цифровая криминалистическая экспертиза, digital forensic examination, цифрова криміналістика, цифровая криминалистика, digital forensics, криміналістичне дослідження цифрових доказів, цифрові докази, цифровые доказательства

Бібліографічний опис