До питання щодо спадкування прав на винаходи в контексті рекодифікації цивільного законодавства України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

https://doi.org/10.51989/NUL.2024.1.3

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Нове українське право. – 2024. – Вип. 1. – С. 24-30

Анотація

Статтю присвячено виявленню об’єкта спадкування після смерті особи, яка створила винахід. Наголошується, що універсальне спадкове правонаступництво після смерті винахідника зазнає суттєвого впливу, зумовленого правовим режимом винаходу як об’єкта права інтелектуальної власності. Обґрунтовується, що до спадкоємців винахідника переходять як права на патент, так і права з патенту, що не є тотожними за змістом і порядком здійснення. До прав на патент належить право на одержання патенту в разі, якщо винахідник не встиг за життя звернутися із заявкою на винахід до Національного органу інтелектуальної власності або звернувся з такою заявкою, проте не отримав патент на винахід через свою смерть. До того ж, зважаючи на відсутність патенту та державної реєстрації винаходу на час відкриття спадщини, права на патент не є правами інтелектуальної власності та породжують публічні за своєю природою відносини. Своєю чергою, правами з патенту є майнові права інтелектуальної власності на винахід, невичерпний (відкритий) перелік з яких наведено в законі. Ключовим є право на використання винаходу, на якому ґрунтуються всі інші майнові права інтелектуальної власності на цей об’єкт, які переходять у порядку спадкування в межах строку їх чинності. У статті наголошується, що спадкоємці набувають і певних обов’язків, пов’язаних зі сплатою платежів за підтримання чинності майнових прав на винахід (в окремих випадках державного мита за реєстрацію винаходу), а також добросовісним користуванням правами, що випливають з державної реєстрації винаходу. Удосконалення цивільного законодавства України щодо спадкового наступництва прав на винаходи пропонується здійснювати в напрямі спеціального регулювання відповідних правовідносин у межах книги 4 Цивільного кодексу України, Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», а також підзаконних актів.
The article is focused on identifying the object of inheritance after the death of a person who created the invention. It has been emphasized that the universal legal succession after an inventor’s death is significantly affected by the legal regime of the invention as an object of intellectual property right. It has been substantiated that both the rights to the patent and the rights from the patent, which are not identical within the content and procedure of implementation, are transferred to lawful heirs of an inventor. Patent rights include the right to receive the patent in case if an inventor did not have time to apply for an invention to the National Intellectual Property Authority during his lifetime or filed the application, but did not receive a patent for the invention due to the death. At the same time, taking into account the fact of a patent’s absence and the lack of state registration of the invention at the time of starting the inheritance, patent rights are not intellectual property rights and give rise to public relations by their nature. Patent rights, in turn, are intellectual property rights to inventions, a non-exhaustive (open) list of which is given in the law. The right to use the invention is the key one, and which is the basis for all other property rights of intellectual property to this object that are transferred by inheritance within the term of their validity. The author of the article has emphasized that lawful heirs also acquire certain obligations related to the payments for maintaining the validity of property rights to the invention (in some cases, the state fee for the invention’s registration), as well as the good faith use of the rights arising from the invention’s state registration. The improvement of civil legislation of Ukraine regarding the hereditary succession of the rights to inventions is offered to carry out through special regulation of the relevant legal relations within the Book 4 of the Civil Code of Ukraine, the Law of Ukraine “On Protection of Rights to Inventions and Utility Models”, as well as through by-laws.
Статья посвящена выявлению объекта наследования после смерти лица, создавшего изобретение. Отмечается, что универсальное наследственное правопреемство после смерти изобретателя испытывает существенное влияние, обусловленное правовым режимом изобретения как объекта права интеллектуальной собственности.

Опис

Ключові слова

спадкування, спадщина, склад спадщини, майнові права інтелектуальної власності, винахід, патент на винахід, винахідник, inheritance, elements of succession, succession, property rights of intellectual property, invention, patent for invention, inventor, наследство, насдедование, состав наследства, имущественные права интеллектуальной собственности, изобретение, патент на изобретение, изобретатель

Бібліографічний опис

Кухарєв, О. Є. До питання щодо спадкування прав на винаходи в контексті рекодифікації цивільного законодавства України / Кухарєв Олександр Євгенович // Нове українське право. – 2024. – Вип. 1. – С. 24-30. - DOI: https://doi.org/10.51989/NUL.2024.1.3.