Корупція як соціальне негативне явище

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2012. – № 4. – С. 458–463

Анотація

З’ясовано сутність корупції в сучасному розвитку суспільства. Проведено детальний аналіз корупції як соціально-негативного явища. Проаналізовано та запропоновано види областей життедіяльності суспільства, які найбільш схильні до корупції.
The corruption essence in the modern evolution society is clarified. It is led corruption indepth study as socially-negative event. The assaying is made and types of orbs of life activity of a company which one are most inclined to corruption are tendered.
Выяснена суть коррупции в современном развитии общеcтва. Проведено детальный анализ коррупции как социально-негативного явления. Выполнен анализ и предложены виды сфер жизнедеятельности общества, которые наиболее склонны к коррупции.

Опис

Кінаш, М. М. Корупція як соціальне негативне явище [Електронний ресурс] / М. М. Кінаш // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 458-463 . – Режим доступу: http://arhive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-4/12kmmcnj.pdf.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience, корупція, коррупция, corruption, Історія. History. История, поняття, понятие, concept

Бібліографічний опис