Класифікація суб’єктів податкових правовідносин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2011. – № 4. – С. 741–748

Анотація

Розглядається система суб’єктів податкових правовідносин. На підставі аналізу вітчизняного законодавства здійснена спроба виявити усіх можливих учасників податкових правовідносин, проаналізувати їх правовий статус та роль яку вони відіграють у податковій системі України. Запропонована авторська класифікація суб’єктів податкових правовідносин.
The system of subjects of tax legal relationship is considered. Ground the assaying of the domestic legislation trying is undertaken to tap all possible participants of tax legal relationship, to analyze their legal status and a role which one they play to the taxation system of Ukraine. Authoring classification of subjects of tax legal relationship is tendered.
Рассматривается система субъектов налоговых правоотношений. На основании анализа отечественного законодательства предпринята попытка выявить всех возможных участников налоговых правоотношений, проанализировать их правовой статус и роль, которую они играют в налоговой системе Украины. Предложена авторская классификация субъектов налоговых правоотношений.

Опис

Теремецький, В. І. Класифікація суб’єктів податкових правовідносин [Електронний ресурс ] / В. І. Теремецький // Форум права. – 2011. – № 4. – С. 741–748. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11tvicpp.pdf.

Ключові слова

Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, податкова система, суб’єкт податкових правовідносин, класифікація, Податковий кодекс України, налоговая система, субъекты налоговых правоотношений, классификация, Налоговый кодекс Украины, tax system, subject of tax legal relations, Tax Code of Ukraine

Бібліографічний опис