Вплив виду та характеру девіантної поведінки (злочинів) на визначення структури та змісту системи кримінальної юстиції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 6 квіт. 2011 р.). - Харків : ХНУВС, 2011. - С. 67-71

Анотація

Розглянуто питання залежності структури та змісту системи кримінальної юстиції України від безпосереднього об’єкту впливу, яким є девіантна поведінка особи, де в основі ефективності та результативності функціонування цієї системи лежить відповідність засобів впливу тому об’єкту, на який цей вплив здійснюється.
The problems of dependence of the structure and content of the system of criminal justice in Ukraine from the direct impact of the object, which is a deviant person, where the basis of efficiency and effectiveness of this system is the compliance of exposure to an object to which this influence is carried out.
Рассмотрены вопросы зависимости структуры и содержания системы криминальной юстиции Украины от непосредственного объекта воздействия, каким является девиантное поведение лица, где в основе эффективности и результативности функционирования этой системы лежит соответствие средств воздействия тому объекту, на который это влияние осуществляется.

Опис

Голубов, А. Є. Вплив виду та характеру девіантної поведінки (злочинів) на визначення структури та змісту системи кримінальної юстиції України / Артем Євгенович Голубов // Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 6 квіт. 2011 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Навч.-наук. ін-т права та масових комунікацій; Соціолог. асоц. України. - Харків : ХНУВС, 2011. - С. 67-71.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, девіантна поведінка, девиантное поведение, deviant behavior, кримінальна юстиція, уголовная юстиция, criminal justice

Бібліографічний опис