Координація діяльності з протидії та запобігання корупції як один із пріоритетних напрямів роботи органів прокуратури

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р. – Харків, 2016. – С. 93-95

Анотація

Розкрито особливості координації діяльності з протидії та запобігання корупції, що здійснюється органами прокуратури України.
The specifics of the coordination of anti-corruption and prevention activities carried out by the prosecutor's office of Ukraine have been revealed.
Раскрыты особенности координации деятельности по противодействию и предотвращению коррупции, осуществляемой органами прокуратуры Украины.

Опис

Завадський, С. А. Координація діяльності з протидії та запобігання корупції як один із пріоритетних напрямів роботи органів прокуратури / Завадський С. А. // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р.) / МВС України, МОН України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 93-95.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, корупція, коррупция, corruption, запобігання корупції, prevention of corruption, предотвращение коррупции, прокуратура, prosecutor's offices, протидія корупції

Бібліографічний опис