Принципи систематизації підзаконних нормативно-правових актів: загальна характеристика

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 84-86.

Анотація

Зазначено, що під час систематизації підзаконних нормативно-правових актів застосовуються принципи, що притаманні систематизації законодавства і процесу правотворчості. Таким чином, процесу здійснення систематизації підзаконних нормативно-правових актів не притаманні власні принципи. Правотворчій діяльності органів державної виконавчої влади притаманні принципи органів, які здійснюють процес правотворчості у державі. Отмечено, что при систематизации подзаконных нормативно-правовых актов применяются принципы, характерные для систематизации законодательства и процесса правотворчества. Таким образом, процессу осуществления систематизации подзаконных нормативно-правовых актов не присущи собственные принципы. Правотворческой деятельности органов государственной власти характерны принципы органов, осуществляющих процесс правотворчества в государстве. It is noted that when systematizing by-laws, the principles typical for the systematization of legislation and the law-making process are applied. Thus, the process of implementing the systematization of by-laws does not have its own principles. The law-making activity of public authorities is characterized by the principles of the bodies that carry out the process of law-making in the state.

Опис

Безуса Ю. О. Принципи систематизації підзаконних нормативно-правових актів: загальна характеристика / Ю. О. Безуса // Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.) / редкол.: Д. В. Швець (голова), О. М. Бандурка, С. М. Гусаров та ін. ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 84-86.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, принципи права, принципы права, principles of law, правотворчість, правотворчество, law-making, нормативно-правовий акт, нормативно-правовой акт, нормативно-правовой акт, принципи законотворчості, принципы законотворчества, principles of lawmaking

Бібліографічний опис