Кінологічне забезпечення захисту державного кордону

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Шляхи покращення професійного рівня працівників кінологічних служб : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 груд. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 117-119

Анотація

Розглянуто призначення кінологічної діяльності в системі захисту державного кордону, яке полягає, насамперед, у тому, щоб сприяти співробітникам цих структур у підвищенні ефективності їх діяльності щодо запобігання, припинення, розкриття і розслідування злочинів шляхом використання при цьому спеціальних знань кінологів, а також умілого застосування ними службових собак як спеціального засобу.
The purpose of canine activity in the state border protection system is considered, which consists, first of all, in facilitating the employees of these structures in increasing the efficiency of their activities in relation to the prevention, stopping, detection and investigation of crimes by using the special knowledge of canine experts, as well as their skillful use of service dogs as a special tool.
Рассмотрено назначение кинологической деятельности в системе защиты государственной границы, которое состоит прежде всего в том, чтобы содействовать сотрудникам этих структур в повышении эффективности их деятельности по предотвращению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений путем использования при этом специальных знаний кинологов, а также умелого применения ими служебных собак как специальное средство.

Опис

Іващенко, І. В. Кінологічне забезпечення захисту державного кордону / Ірина Віталіївна Іващенко, Інна Олександрівна Гарна-Іванова // Шляхи покращення професійного рівня працівників кінологічних служб : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 груд. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – С. 117-119.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, police, полиция, кінологічна служба, cynological service, кинологическая служба, службові собаки, service dogs, служебные собаки, державний кордон, state border, государственная граница, захист державного кордону, protection of the state border, защита государственной границы

Бібліографічний опис