Social security for law enforcement officials in foreign countries

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 1 груд. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 158-160

Анотація

В роботі розглянуто дотримання прав поліцейських відповідно до Європейської конвенції з прав людини і основоположних свобод та Європейського Кодексу поліцейської етики. Визначено, що працівники правоохоронних органів повною мірою користуються своїми громадянськими та політичними правами, як і інші громадяни суспільства. Доказано, що соціальний захист поліцейських є важливою проблемою, оскільки ефективна система соціального захисту впливає на результативність діяльності, розвиток суспільства та його стабільність. Проаналізовано питання системи соціального захисту правоохоронців у деяких зарубіжних країнах: оплата праці, соціальне, медичне та пенсійне страхування, пільги та соціальні виплати.
The paper considers the observance of the rights of police officers in accordance with the European the Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms and the European Code of Police Ethics. It was determined that law enforcement officers fully enjoy their civil and political rights, just like other citizens of society. It has been proven that the social protection of police officers is an important problem, since an effective system of social protection affects the effectiveness of activities, the development of society and its stability. The issue of the system of social protection of law enforcement officers in some foreign countries was analyzed: salary, social, medical and pension insurance, benefits and social benefits.
В работе рассмотрено соблюдение прав полицейских в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека и основополагающим свободам и Европейскому Кодексу полицейской этики. Определено, что правоохранители в полной мере пользуются своими гражданскими и политическими правами, как и другие граждане общества. Доказано, что социальная защита полицейских является важной проблемой, поскольку эффективная система социальной защиты влияет на результативность деятельности, развитие общества и его стабильность. Проанализированы вопросы системы социальной защиты правоохранителей в некоторых зарубежных странах: оплата труда, социальное, медицинское и пенсионное страхование, льготы и социальные выплаты.

Опис

Ключові слова

соціальний захист, social protection, социальная защита, поліцейські, police, полицейские, зарубіжний досвід, foreign experience, зарубежный опыт

Бібліографічний опис

Sazanova, L. S. Social security for law enforcement officials in foreign countries / Larysa Serhiivna Sazanova // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 1 груд. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека» ; Консультат. місія Європейського Союзу. – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 158-160.