Соціальна справедливість як філософська передумова формування принципів адміністративного права

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи (м. Харків, 16 трав. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 79-82

Анотація

Наголошено, що принципи адміністративного права, виступаючи основою формування (реформування) адміністративного права, не можуть існувати у їх сучасному розумінні без наскрізного втілення «соціальної справедливості» та відповідно принципи інститутів адміністративного права, відображаючи ключові засади діяльності суб’єктів адміністративно-правових відносин, мають забезпечувати втілення «соціальної справедливості» у правозастосовчій сфері.
It is emphasized that the principles of administrative law, acting as the basis for the formation (reformation) of administrative law, cannot exist in their modern understanding without the thorough embodiment of "social justice" and, accordingly, the principles institutions of administrative law, reflecting the key principles of activity of subjects of administrative-legal relations, should ensure the embodiment of "social justice" in law enforcement sphere.
Отмечено, что принципы административного права, выступая основой формирования (реформирования) административного права, не могут существовать в их современном понимании без сквозного воплощения социальной справедливости и соответственно принципы институтов административного права, отражая ключевые основы деятельности субъектов административно-правовых отношений, должны обеспечивать воплощение «социальной справедливости» в правоприменительной сфере.

Опис

Іванцов, В. О. Соціальна справедливість як філософська передумова формування принципів адміністративного права / Володимир Олександрович Іванцов // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. з нагоди святкування Дня науки, відзначення Дня Європи та 70-річчя заснування Ради Європи (м. Харків, 16 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2019. - С. 79-82.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, справедливість, justice, справедливость, соціальна справедливість, social justice, социальная справедливость, принципи адміністративного права, principles of administrative law, принципы административного права

Бібліографічний опис