До питання щодо юридичної природи податкового компромісу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). - Харків, 2022. - С. 266-268

Анотація

Зазначається, що введення податкового компромісу має ряд позитивних аспектів, насамперед це полягає в тому, що деякі платники податків погодяться з умовами, запропонованими державою податковим компромісом. При цьому буде досить швидке наповнення Державного бюджету України, який на сьогодні, як ніколи, потребує фінансових надходжень, бо якщо брати до уваги стягнення податкової заборгованості в судовому порядку, воно є досить довгим в часі, натомість зазначена процедура – «податковий компроміс» є прискореним механізмом грошових надходжень, а також заощадженням пов’язаних з судовими витратами для контролюючих органів.
It is noted that the introduction of a tax compromise has a number of positive aspects, first of all it is that some taxpayers will agree to the terms proposed by the state tax compromise. At the same time, the State Budget of Ukraine will be filled quickly, which today, more than ever, needs financial revenues, because if we take into account the collection of tax arrears in court, it is quite long, instead the procedure - "tax compromise" is accelerated cash flow mechanism, as well as savings related to court costs for regulatory authorities.
Отмечается, что введение налогового компромисса имеет ряд положительных аспектов, в первую очередь это состоит в том, что некоторые налогоплательщики согласятся с условиями, предложенными государством налоговым компромиссом. При этом будет достаточно быстрое наполнение Государственного бюджета Украины, который на сегодняшний день, как никогда, нуждается в финансовых поступлениях, так как если принимать во внимание взыскание налоговой задолженности в судебном порядке, оно достаточно долгое во времени, вместо этого указанная процедура – ​​«налоговый компромисс» есть ускоренным механизмом денежных поступлений, а также сбережением связанных с судебными издержками для контролирующих органов.

Опис

Сиромятнікова М. С. До питання щодо юридичної природи податкового компромісу / М. С. Сиромятнікова // Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Ф-т № 6, Каф. правоох. діяльності та поліціїстики, Наук. парк «Наука та безпека». - Харків, 2022. - С. 266-268.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financial Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Податкове право. Tax law. Налоговое право, податковий компроміс, налоговый компромисс, tax compromise

Бібліографічний опис