Історія формування системи трудового права України до Великої Жовтневої революції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник публічного та приватного права. - 2017. - Вип. 5, т. 1. - С. 154-158

Анотація

У статті на основі аналізу наукових поглядів учених розглянуто історію формування системи трудового права України до Великої Жовтневої революції. Наголошено на тому, що ключовою історичною передумовою для становлення трудового права в Україні та всьому світі стала Буржуазна революція, що відбулась у Франції в 1848 році. Зазначено, що в умовах відсутності української державності на всій території сучасної України діяло загальноімперське законодавство за збереження лише окремих норм права України, визначених і закріплених у законах Російської імперії.
In the article, based on the analysis of scientific views of scientists, the history of the formation of the system of labor law of Ukraine to the great October Revolution was considered. It was emphasized that the bourgeois revolution that took place in France in 1848 was the key historical prerequisite for the establishment of labor law in Ukraine and throughout the world. It is noted that in the absence of Ukrainian statehood in the whole territory of present-day Ukraine there was a general-imperial law with the preservation of only certain norms of law of Ukraine, defined and enshrined in the laws of the Russian Empire.
В статье на основе анализа научных взглядов ученых рассмотрена история формирования системы трудового права Украины до Большой Октябрьской революции. Отмечено, что ключевой исторической предпосылкой для становления трудового права в Украине и во всем мире стала Буржуазная революция, произошедшая во Франции в 1848 году. Отмечено, что в условиях отсутствия украинской государственности на всей территории нынешней Украины действовало общеимперское законодательство при сохранении лишь отдельных норм права Украины, определенных и закрепленных в законах Российской империи.

Опис

Ключові слова

система трудового права, system of labor law, історико-правовий аналіз, historical and legal analysis, историко-правовой анализ, етапи становлення, stages of formation, этапы становления

Бібліографічний опис

Могілевський, Л. В. Історія формування системи трудового права України до Великої Жовтневої революції / Могілевський Л. В. // Науковий вісник публічного та приватного права. - 2017. - Вип. 5, т. 1. - С. 154-158.