Процесуальні та гносеологічні підстави відмови експерта від давання висновку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. / ред. кол. М. Л. Цимбал, В. Ю. Шепітько, Л. М. Головченко та ін. – Харків: Право, 2011. – Вип. 11. – С. 177–185

Анотація

Розглядаються об’єктивні підстави відмови експерта від дачі висновку, які розділені на процесуальні та гносеологічні. Процесуальні підстави є формальними і обумовлюють відмову від проведення експертизи незалежно від виду й стану об’єктів дослідження. Гносеологічні підстави безпосередньо пов’язані з особливостями об’єктів, наданих експерту, та процедурою їх дослідження.
The article discusses the objective reasons for the refusal of the expert from giving an conclusion. The reasons for refusal are divided into procedural and epis-temological.
Рассматриваются объективные основания отказа эксперта от дачи заключения, которые разделены на процессуальные и гносеологические. Процессуальные основания являются формальными и обусловливают отказ от проведения экспертизы независимо от вида и состояния объектов исследования. Гносеологические основания непосредственно связаны с особенностями объектов, предоставленных эксперту, и процедурой их исследования.

Опис

Щербаковський М. Г. Процесуальні та гносеологічні підстави відмови експерта від давання висновку / М.Г. Щербаковський // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. / ред. кол. М. Л. Цимбал, В. Ю. Шепітько, Л. М. Головченко та ін. – Харків: Право, 2011. – Вип. 11. – С. 177–185.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, висновок експерта, відмова від давання висновку, процесуальні підстави, гносеологічні підстави, заключение эксперта, отказ от дачи заключения, процессуальные основания, гносеологические основания, expert conclusion, refusal of detention, procedural reasons, epistemological reasons

Бібліографічний опис