Реалізація концепції сталого розвитку в законодавстві Європейського Союзу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Південноукраїнський правничий часопис. – 2021. – № 1. – С. 139-144

Анотація

Проаналізовано сучасний стан законодавства Європейського Союзу про сталий розвиток, де накопичено великий досвід із його запровадження з урахуванням глобалізації економіки, загострення екологічних, кліматичних та енергетичних проблем, досліджено питання його подальшої диференціації.
The current state of European Union legislation on sustainable development is analyzed, where extensive experience has been gained in its implementation taking into account the globalization of the economy, exacerbation of environmental, climate and energy problems, the issue of its further differentiation.
Проанализировано современное состояние законодательства Европейского Союза об устойчивом развитии, где накоплен большой опыт его внедрения с учетом глобализации экономики, обострения экологических, климатических и энергетических проблем, исследованы вопросы его дальнейшей дифференциации.

Опис

Шуміло, О. М. Реалізація концепції сталого розвитку в законодавстві Європейського Союзу / Шуміло О. М. // Південноукраїнський правничий часопис. – 2021. – № 1. – С. 139-144. - DOI: https://doi.org/10.32850/sulj.2021.1.24.

Ключові слова

Міжнародне право .International Law. Международное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Екологічне право. Environmental law. Экологическое право, охорона навколишнього природного середовища, охрана окружающей природной среды, environmental protection, Європейський Союз, Европейский Союз, European Union, законодавство, законодательство, legislation, сталий розвиток, устойчивое развитие, sustainable development, Стратегія сталого використання природних ресурсів, екологічна відповідальність, экологическая ответственность, environmental responsibility, екологічний збиток, экологический ущерб, environmental damage, стійке споживання, устойчивое потребление, sustainable consumption, глобалізація, глобализация, globalization

Бібліографічний опис