Дисциплінарна відповідальність у разі порушення норм Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»: зміст та умови реалізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і суспільство. – 2014. – № 5-2. – С. 253-257

Анотація

У даній статті проаналізовано положення нормативно-правових актів, які регламентують питання притягнення осіб, винних у вчиненні корупційних правопорушень, до відповідальності. Як наслідок, автор визначає конкретні умови реалізації дисциплінарної відповідальності за недотримання норм Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та систему заходів дисциплінарного впливу, що відображають її застосування.
This article analyzes the provisions of legal acts regulating the issue of bringing those guilty of committing corruption offenses to justice. As a result, the author defines the specific conditions of implementation of disciplinary action for failure to comply with the Law of Ukraine «On Principles of Prevention and Combating Corruption» and the system of disciplinary measures that reflect its use.
В данной статье проанализированы положения нормативно-правовых актов, которые регламентируют вопрос привлечения лиц, виновных в совершении коррупционных правонарушений, к ответственности. Как следствие, автор определяет конкретные условия реализации дисциплинарной ответственности за несоблюдение норм Закона Украины «Об основах предупреждения и противодействия коррупции» и систему мер дисциплинарного характера, которые отображают ее применение.

Опис

Іванцов В. О. Дисциплінарна відповідальність у разі порушення норм закону України "про засади запобігання і протидії корупції": зміст та умови реалізації / В. О. Іванцов // Право і суспільство. - 2014. - № 5.2. - С. 259-263.
Іванцов В. О. "Дисциплінарна відповідальність у разі порушення норм закону України "про засади запобігання і протидії корупції": зміст та умови реалізації." Право і суспільство 5.2 (2014): 259-263.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, корупція, корупційне правопорушення, дисциплінарна відповідальність, corruption, corruption offense, disciplinary liability, коррупция, коррупционное правонарушение, дисциплинарная ответственность

Бібліографічний опис