Міжнародне право : підручник

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Харків : ХНУВС, 2020. – 544 с.
Abstract
У підручнику розглядаються питання сучасного міжнародного права, зміст його основних принципів, галузі, інститути й основні поняття сучасного міжнародного права. Поданий матеріал ґрунтується на чинних міжнародно-правових актах і рішеннях міжнародних судових органів. Для студентів, курсантів (слухачів) і магістрів закладів вищої освіти, аспірантів (ад’юнктів), викладачів, науковців, а також усіх, хто цікавиться питаннями міжнародного права.
The textbook addresses issues of modern international law, the content of its basic principles, industries, institutions and basic concepts of modern international law. The material presented is based on existing international legal acts and decisions of international judicial bodies. For students, cadets (students) and masters of higher educational institutions, graduate students (adjuncts), teachers, researchers, as well as everyone who is interested in international law.
В учебнике рассматриваются вопросы современного международного права, содержание его основных принципов, отрасли, институты и основные понятия современного международного права. Представленный материал основывается на действующих международно-правовых актах и решениях международных судебных органов. Для студентов, курсантов (слушателей) и магистров высших учебных заведений, аспирантов (адъюнктов), преподавателей, научных работников, а также всех, кто интересуется вопросами международного права.
Description
Войціховський, А. В. Міжнародне право : підручник / А. В. Войціховський ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2020. – 544 с. – ISBN 978-966-610-108-5.
Keywords
Міжнародне право .International Law. Международное право, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, система міжнародного права, імплементація норм, принципи міжнародного права, джерела міжнародного права, суб’єкти міжнародного права, визнання в міжнародному праві, правонаступництво, право міжнародних договорів, відповідальність у міжнародному праві, територія, міжнародно-правовий статус населення, населення, право зовнішніх зносин, право міжнародних організацій, міжнародні організації, міжнародне право прав людини, права людини, міжнародне морське право, міжнародне гуманітарне право, міжнародне кримінальне право, протидія злочинності, міжнародне співробітництво, право навколишнього середовища, міжнародне космічне право, міжнародне інформаційне право, міжнародне право, международное право, система международного права, имплементация норм, принципы международного права, источники международного права, субъекты международного права, территория, население, противодействие преступности, международное сотрудничество, международное космическое право, international space law, international law, international law system, implementation, principles of international law, territory, crime counteraction, international cooperation
Citation
Войціховський А. В. Міжнародне право : підручник / А. В. Войціховський ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2020. – 544 с.