Правові та організаційні проблеми виконання покарань (стягнень), не пов'язаних із позбавленням волі, кримінально-виконавчою службою в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека.- 2009. - № 5 (32). С. 107 - 111

Анотація

Запропоновано шляхи вдосконалення національного законодавства з питань виконання покарань (стягнень), не пов’язаних із позбавленням волі. Визначено перелік об’єктивних та суб’єктивних проблем виконання таких покарань (стягнень), запропоновано шляхи їх вирішення. Предложены пути усовершенствования национального законодательства по вопросам исполнения наказаний (взысканий), не связанных с лишением свободы. Приведен перечень объективных и субъективных проблем исполнения таких наказаний (взысканий), предложены пути их решения. Ways of national legislation in force improvement pertaining to punishments (penalties) execution not connected with imprisonment are offered. The list of objective and subjective problems concerning these punishments (penalties) execution is given; the ways of their solution are offered.

Опис

Бараш, Є. Ю. Правові та організаційні проблеми виконання покарань (стягнень), не пов'язаних із позбавленням волі, кримінально-виконавчою службою в Україні/ Є. Ю. Бараш// Право і безпека. - 2009. - № 5 (32). - С. 107-111.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Державна кримінально-виконавча служба України, ДКВС, державна таємниця, охорона державної таємниці, звід відомостей, що становлять державну таємницю, Государственная уголовно-исполнительная служба Украины, ДКВС, государственная тайна, охрана государственной, тайны, свод сведений, составляющих государственную тайну, State Criminal Enforcement Service of Ukraine, State Secrets, Protection of State Secrets, національне законодавство, национальное законодательство, national legislation, покарання, punishment, об’єктивні проблеми, objective problems, объективные проблемы, суб’єктивні проблеми, субъективные проблемы, subjective problems, кримінально-виконавча служба, criminal enforcement service, уголовно-исполнительная служба

Бібліографічний опис