Аналіз рівня та важкості травматизму серед працівників поліції за 2020 рік як шлях до оптимізації навчально-методичного забезпечення професійної освіти НПУ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 214-215

Анотація

Аналіз рівня та важкості травматизму серед працівників поліції за 2020 рік дозволяє зробити висновки щодо зміни показників виробничого травматизму поліцейських, а також виділити пріоритетні напрями реформування службової діяльності поліцейських на наступний період з метою зменшення кількості травм і нещасних випадків.
Analysis of the level and severity of injuries among police officers in 2020 allows us to draw conclusions about the change in the rate of occupational injuries of police officers, as well as identify priority areas for reforming police work for the next period to reduce injuries and accidents.
Анализ уровня и тяжести травматизма среди работников полиции 2020 года позволяет сделать выводы об изменении показателей производственного травматизма полицейских, а также выделить приоритетные направления реформирования служебной деятельности полицейских на следующий период с целью уменьшения количества травм и несчастных случаев.

Опис

Іншеков, М. В. Аналіз рівня та важкості травматизму серед працівників поліції за 2020 рік як шлях до оптимізації навчально-методичного забезпечення професійної освіти НПУ / Іншеков М. В., Алієв Е. К. // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 28 трав. 2021 р.)] / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. тактич. та спец.-фіз. підгот. ф-ту № 2. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 214-215.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, поліція, полиция, police, Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, травматизм, trauma, нещасний випадок, несчастный случай, accident, службова діяльність, служебная деятельность, official activity

Бібліографічний опис