Особливості детермінації злочину агресії проти України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

https://doi.org/10.32631/vca.2023.1.23

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Кримінологічної Асоціації України. – 2023. – № 1 (28). – С. 259-272

Анотація

Стаття присвячена характеристиці окремих груп детермінант планування, розв’язування та ведення агресивної війни. Виділено, надано опис та пояснення таким культурно-психологічним детермінантам: сучасний російський фашизм як комплексний культурно-психологічний феномен, відсутність історичної рефлексії на рівні масових соціальних практик, збереження імперської комеморації, патерналізму, практик ресентименту; стан соціального неадеквату як відірваності мислення від дійсності та діяльності; примус до збереження й поглиблення утопічно-ідеологічного неадеквату при реальній дегуманізації, поширених практик знелюднення, у поєднанні з колективної політравмою; підживлювання оборонної свідомості населення; інституціоналізація перевизначення зла та атаки на західну цивілізацію. В числі політичних факторів виділено та охарактеризовано узурпацію влади, несформованість інститутів громадянського суспільства, відсутність реального виборчого права, реальної політичної опозиції та фактична монопартійність, відсутність вільних, незалежних засобів масової інформації та масової комунікації, цензура.
The article is devoted to the characteristics of certain groups of determinants of planning, solving and waging an aggressive war. The following cultural and psychological determinants are highlighted, described and explained: modern Russian fascism as a complex cultural and psychological phenomenon, lack of historical reflection at the level of mass social practices, preservation of imperial commemoration, paternalism, practices of resentment; the state of social inadequacy as detachment of thinking from reality and activity; compulsion to preserve and deepen the utopian-ideological inadequacy with real dehumanization, widespread practices of depopulation, combined with collective polytrauma; feeding the defense consciousness of the population; the institutionalization of the redefinition of evil and the attack on Western civilization. Among the political factors, the usurpation of power, the lack of formation of civil society institutions, the lack of real electoral rights, real political opposition and de facto one-party system, the lack of free, independent media and mass communication, and censorship are highlighted and characterized.
Статья посвящена характеристике отдельных групп детерминант планирования, развязывания и ведения агрессивной войны.

Опис

Ключові слова

злочин агресії, агресивна війна, детермінація, фашизм, травма, ресентимент, неадекват, узурпація, політична цензура, crime of aggression, aggressive war, determination, fascism, trauma, resentment, inadequate, usurpation, political censorship, преступление агрессии, детерминация, агрессивная война, узурпация, политическая цензура

Бібліографічний опис

Сокуренко, В. В. Особливості детермінації злочину агресії проти України / Віталій Валерійович Сокуренко // Вісник Кримінологічної Асоціації України. – 2023. – № 1 (28). – С. 259-272. - DOI: https://doi.org/10.32631/vca.2023.1.23.
СОКУРЕНКО, В. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ЗЛОЧИНУ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ. Вісник Кримінологічної асоціації України, 28(1), 259–272. https://doi.org/10.32631/vca.2023.1.23.