Щодо доцільності вдосконалення форми прийняття слідчим процесуальних рішень на початку досудового розслідування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Кримінальний процес та криміналістика: сучасний стан та перспективи: тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 75-79.

Анотація

Наголошено на необхідності прийняття процесуального рішення у формі постанови про початок досудового розслідування чи відмову. Emphasis is placed on the need to make a procedural decision in the form of a decision to initiate a pre-trial investigation or refuse. Отмечена необходимость принятия процессуального решения в форме постановления о начале досудебного расследования или отказе.

Опис

Бурлака, Я. А. Щодо доцільності вдосконалення форми прийняття слідчим процесуальних рішень на початку досудового розслідування / Ярослав Анатолійович Бурлака // Кримінальний процес та криміналістика: сучасний стан та перспективи: тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2020. – С. 75-79.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, постанова про початок досудового розслідування, decision to initiate a pre-trial investigation, постановление о начале досудебного расследования, слідчий, investigator, следователь, Єдиний реєстр досудових розслідувань, оскарження бездіяльності, appeal of inaction, обжалование бездействия, Unified register of pre-trial investigations, Единый реестр досудебных расследований

Бібліографічний опис