Соціальне сирітство в Україні: сутність, причини появи та профілактика

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 142-147

Анотація

Визначено, що соціальні сироти – це особлива соціально-демографічна група дітей, які мають родину, але залишились без піклування батьків за соціально-економічними, психолого-педагогічними та іншими причинами. Зауважено, що раннє розпізнавання і виявлення проблеми «діти вулиці», її проявів, запобігання та її подолання допоможуть уникнути недоліків в організації профілактичної роботи, непродуктивних витрат на реабілітацію дітей вулиці. Подальша доля соціальних сиріт багато в чому залежить від ставлення до цієї проблеми і суспільства, і держави. У кожній цивілізованій державі турбота про знедолених дітей є головною моральною нормою.
It was determined that social orphans are a special socio-demographic group of children who have a family, but were left without parental care for socio-economic, psychological-pedagogical and other reasons. It was noted that early recognition and detection of the problem of "street children", its manifestations, prevention and overcoming will help to avoid shortcomings in the organization of preventive work, unproductive costs for the rehabilitation of street children. The further fate of social orphans largely depends on the attitude of both society and the state to this problem. In every civilized state, caring for underprivileged children is the main moral norm.
Определено, что социальные сироты – это особая социально-демографическая группа детей, имеющих семью, но оставшихся без попечения родителей по социально-экономическим, психолого-педагогическим и другим причинам. Замечено, что раннее распознавание и выявление проблемы «дети улицы», ее проявлений, предотвращения и преодоления помогут избежать недостатков в организации профилактической работы, непродуктивных затрат на реабилитацию детей улицы. Дальнейшая судьба социальных сирот во многом зависит от отношения к этой проблеме и обществу и государству. В каждом цивилизованном государстве забота об отверженных детях является главной моральной нормой.

Опис

Прібиткова, Н. О. Соціальне сирітство в Україні: сутність, причини появи та профілактика / Наталія Олександрівна Прібиткова // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 142-147.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, соціальне сирітство, social orphanhood, социальное сиротство, діти вулиці, street children, дети улицы, профілактика, prevention, профилактика, соціальні сироти, social orphans, социальные сироты

Бібліографічний опис