Особливості об’єктів громадського контролю за діяльністю Національного антикорупційного бюро України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і суспільство. – 2019. – № 6, ч. 2. – С. 32-37

Анотація

Автором досліджено об’єкти громадського контролю за діяльністю Національного антикорупційного бюро України. Вказано, що особливого соціального значення контрольна діяльність набуває у разі її здійснення щодо органів державної влади, діяльність яких стосується резонансних сфер суспільного життя, одною з яких є протидія корупції, а тому здійснення громадського контролю за діяльністю спеціалізованих антикорупційних органів, зокрема Національного антикорупційного бюро України набуває особливої актуальності. Досліджуючи сутність контрольної діяльності визначено її утворюючі елементи: мета; контролюючий суб’єкт; підконтрольний об’єкт; контрольні дії; об’єкт контролю; предмет контролю. Центральним елементом системи контролю є його мета, вона не тільки окреслює результат який необхідно отримати внаслідок контролю, а також зумовлює особливості здійснення контрольних дій, у частині обрання її конкретних форм і методів. Контролюючим суб’єктом є фізична чи юридична особа яка керує контрольними діями, спрямованими на об’єкт контролю. Контрольні дії являють собою процедури, що здійснюється в межах контрольної діяльності на підставі обраних методів, способів і засобів. У результаті автором отримані такі висновки: по-перше, об’єктом громадського контролю є діяльність такого органу, відповідно до покладених на нього завдань; по-друге, громадськість здійснює контрольну діяльність не тільки щодо зовнішнього напряму діяльності НАБУ, пов’язану із протидією корупцій-ним правопорушенням, а поширюється на внутрішньоорганізаційний аспект його діяльності; по-третє, об’єкт громадського контролю обмежується тією інформацією і відомостями, що знаходяться в публічному доступі та оприлюднюються власне НАБУ чи іншими уповноваженими суб’єктами; по-четверте, об’єкт такого контролю не змінюється в залежності від виду контролю (загального чи спеціального).
The author investigates the objects of public control over the activity of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine. It is indicated that control gains special social significance in relation to state authorities, the activities of which concern the resonant spheres of public life, one of which is the fight against corruption, and therefore, the exercise of public control over the activities of specialized anti-corruption bodies, in particular the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, is of particular relevance. The essence of control activity is determined by its forming elements: goal; a controlling entity; controlled object; control actions; object of control; subject of control. The main element of the control system is its purpose, it not only determines the result that must be obtained as a result of control, but also determines the specifics of the implementation of control actions, in terms of the selection of its specific forms and methods. A controlling entity is a natural or legal person who directs control actions aimed at the object of control. The latter in the presented system is defined as an object of control, it is customary to understand the activity of a specific body which controls it. It is necessary to distinguish the controlled object from the control object, that is, the body (person) that carries out the activity subject to control, as well as its subject. Control actions are procedures carried out as part of control activities on the basis of selected methods, methods and tools. As a result, the author obtained the following conclusions: firstly, the object of public control over the activities of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine is its activity in accordance with the tasks assigned to it, the public carries out control activities not only in the external area of activity of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine related to combating corruption offenses, but also extends to the internal organizational aspect of its activities, in particular on serving, complying with material and ethical standards; thirdly, the object of public control is limited to information and information that is publicly available and published by the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine itself or by other entities; fourthly, the object of such control does not change depending on the type of such control (general or special).
Автором исследованы объекты общественного контроля за деятельностью Национального антикоррупционного бюро Украины. Указано, что особое социальное значение контрольная деятельность приобретает в случае ее осуществления в отношении органов государственной власти, деятельность которых касается резонансных сфер общественной жизни, одним из которых является противодействие коррупции, а потому осуществления общественного контроля за деятельностью специализированных антикоррупционных органов, в частности Национального антикоррупционного бюро Украины.

Опис

Дорошенко, В. А. Особливості об’єктів громадського контролю за діяльністю Національного антикорупційного бюро України / Дорошенко В. А. // Право і суспільство. – 2019. – № 6, ч. 2. – С. 32-37. - DOI: https://doi.org/10.32842/2078-3736-2019-6-2-5.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, громадський контроль, Національне антикорупційне бюро України, контроль, Национальное антикоррупционное бюро Украины, общественный контроль, public control, National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, control

Бібліографічний опис