Ювенальна превенція як форма діяльності органів поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. – 2018. - № 31. – С. 77-79

Анотація

У статті викладено аналітичний матеріал щодо сучасного стану діяльності органів ювенальної превенції в Україні. Визначено особливості форм та методів діяльності підрозділів поліції, що стоять на захисті прав та свобод дитини, висвітлені шляхи подолання проблем у сфері правового супроводження діяльності органів поліції, зазначені пріоритетні напрямки вдосконалення діяльності підрозділів ювенальної превенції. The article presents an analytical material on the current state of activity of the juvenile prevention organizations in Ukraine. The peculiarities of the forms and methods of activity of the police units in protecting the rights and freedoms of the child are determined, ways of overcoming the problems in the field of legal support of the activity of the police bodies are highlighted, the priority directions of improvement of the activity of the juvenile preventive units are specified. В статье изложен аналитический материал о современном состоянии деятельности органов ювенальной превенции в Украине. Определены особенности форм и методов деятельности подразделений полиции, стоящих на защите прав и свобод ребенка, освещены пути преодоления проблем в сфере правового сопровождения деятельности органов полиции, указаны приоритетные направления совершенствования деятельности подразделений ювенальной превенции.

Опис

Костенко, Я. В. Ювенальна превенція як форма діяльності органів поліції України / Костенко Я. В. / Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. – 2018. - № 31. – С. 77-79.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, поліція, полиция, police, ювенальна превенція, ювенальная превенция, juvenile prevention, захист прав дитини, защита прав ребенка, protection of the rights of the child, профілактика правопорушень, профилактика правонарушений, crime prevention

Бібліографічний опис