Особливості правового статусу підприємств житлово-комунальної галузі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми держави і права. – 2020. – Вип. 85. - С. 3-10

Анотація

Визначено, що спеціальний правовий статус підприємств житлово-комунальної галузі – це сукупність елементів, які характеризують правове положення окремих суб’єктів господарювання в сфері виробництва, постачання та інших дій у сфері житлово-комунальної послуги. Цей статус зумовлено: 1) наявністю трудових ресурсів, матеріально-технічного забезпечення, засобів, що надають можливість здійснювати діяльність у сфері виробництва, постачання, обслуговування у сфері електроенергетики, на ринку природного газу, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільними) тепловими мережами, постачання теплової енергії; 2) незамінністю послуг у споживанні, які надаються суб’єктом; 3) можливістю обмеження правосуб’єктністю підприємств житлово-комунальної галузі у випадках, встановлених законом; 4) ліцензуванням діяльності; 5) соціальним значенням діяльності підприємств житлово-комунальної галузі. Встановлено, що підприємства житлово-комунальної галузі можуть поділятися залежно від: 1) становища на ринку: суб’єкт природної монополії та суб’єкт господарювання; 2) організаційно-правової форми: індивідуальні та складні підприємства; 3) виникаючого контролю між суб’єктами: вертикально інтегровані суб’єкти господарювання (інтегрована організація) та незалежні суб’єкти від вертикально інтегрованого суб’єкта (оператори систем газотранспортної системи, газосховища).
The article is devoted to determining the features of the legal status of enterprises of housing and communal services. It is indicated that the state has formed a market approach to enterprises in the housing and communal services sector, which provides for their definition, from the point of view of management, without taking into account the social significance of services they provide, provide and the role of local government in their implementation. Therefore, the broadest approach to the terminology of the study is to use the term “housing and communal services enterprises”, which allows to take into account both the market approach to these enterprises and to define the scope of their activities. It is determined that the special legal status of enterprises of housing and communal services is a set of elements that characterize the legal status of individual entities in the field of production, supply and other actions in the field of housing and communal services. This status is due to: 1) the availability of labor resources, logistics, facilities that enable activities in the field of production, supply, services in the field of electricity, the natural gas market, centralized water supply and centralized drainage, heat production, heat transportation energy by main and local (distribution) heating networks, supply of thermal energy; 2) irreplaceability of services in consumption provided by the subject; 3) the possibility of restricting the legal personality of enterprises of housing and communal services, in cases established by law; 4) licensing of activities; 5) the social significance of the enterprises of housing and communal services. Іt is established that the enterprises of housing and communal services can be divided depending on: 1) the situation on the market: the subject of a natural monopoly and the subject of management; 2) organizational-legal form: individual and complex enterprises; 3) emerging control between entities: vertically integrated business entities (integrated organization) and entities independent of the vertically integrated entity (operators of gas transmission system systems, gas storage facilities, etc.).
Определено, что специальный правовой статус предприятий жилищно-коммунальной отрасли – это совокупность элементов, характеризующих правовое положение отдельных субъектов хозяйствования в сфере производства, снабжения и других действий в сфере жилищно-коммунальной услуги. Установлено, что предприятия жилищно-коммунальной отрасли могут делиться в зависимости от: 1) положения на рынке: субъект природной монополии и субъект хозяйствования; 2) организационно-правовая форма: индивидуальные и сложные предприятия; 3) возникающего контроля между субъектами: вертикально интегрированные субъекты хозяйствования (интегрированная организация) и независимые субъекты от вертикально интегрированного субъекта (операторы систем газотранспортной системы, газохранилища).

Опис

Аврамова, О. Є. Особливості правового статусу підприємств житлово-комунальної галузі / О. Є. Аврамова // Актуальні проблеми держави і права. – 2020. – Вип. 85. - С. 3-10. - DOI: https://doi.org/10.32837/apdp.v0i85.1818.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Господарське право. Business Law. Хозяйственное право, Україна. Ukraine. Украина, правовий статус, legal status, правовой статус, житлово-комунальне господарство, housing and communal services, жилищно-коммунальное хозяйство, послуги, services, услуги, суб’єкт господарювання, entity, субъект хозяйствования, природні монополії, natural monopolies, природные монополии, підприємства житлово-комунальної галузі, enterprises of the housing and communal industry, предприятия жилищно-коммунальной отрасли

Бібліографічний опис