Основні риси природи стимулу у праві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11 квіт. 2019 р.). – Харків : ХНУВС, 2019. – C. 154-156.

Анотація

Розглядається природа стимулу. Наведено види стимулів у праві, надано їх визначення і проведено загальну характеристику. Визначено основні риси, що характеризують правову природу стимулу.
The nature of the stimulus is considered. The types of incentives in the right are given, their definition is given and a general characteristic is given. The main features characterizing the legal nature of the stimulus are determined.
Рассматривается природа стимула. Приводятся виды стимулов в праве, предоставляется определение этих стимулов и проведена их общая характеристика. Определены основные черты, характеризующие правовую природу стимула.

Опис

Лазарєв В. В. Основні риси природи стимулу у праві / В. В. Лазарєв // Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2019. – C. 154-156.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, право, стимул, правовий стимул, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, правовой стимул, right, stimulus, legal stimulus

Бібліографічний опис