Актуальні проблеми адміністративно-правового забезпечення впровадження е-освіти при підготовці фахівців у галузі права та правоохоронної діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.). - Харків, 2022. - С. 177 - 179

Анотація

Зазначається, що на сьогодні глобалізаційні процеси ставлять нові вимог до сучасного фахівця і до вищої освіти в цілому, а з іншої сторони жодного адміністративно-правового забезпечення реалізації таких змін немає. Наразі є нагально потреба у внесенні відповідних змін до Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», а також прийняття Положення про е-освіту, і внесення змін до норм часу для планування й обліку навчальної та методичної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, і необхідно передбачити нові види навчальної та методичної роботи. Отмечается, что сегодня глобализационные процессы предъявляют новые требования к современному специалисту и к высшему образованию в целом, а с другой стороны никакого административно-правового обеспечения реализации таких изменений нет. Сейчас есть необходимость внесения соответствующих изменений в Законы Украины «Об образовании» и «О высшем образовании», а также принятии Положения об е-образовании и внесении изменений в нормы времени для планирования и учета учебной и методической работы педагогических и научно-педагогических работников высших учебных заведений, и необходимо предусмотреть новые виды учебной и методической работы. It is noted that today globalization processes place new demands on the modern specialist and on higher education in general, and on the other hand there is no administrative and legal support for the implementation of such changes. Currently, there is an urgent need to amend the Laws of Ukraine "On Education" and "On Higher Education", as well as the adoption of the Regulations on e-education, and amendments to time norms for planning and accounting of educational and methodological work of pedagogical and scientific-pedagogical staff of higher education institutions, and it is necessary to provide new types of educational and methodological work.

Опис

Клубань М. В. Актуальні проблеми адміністративно-правового забезпечення впровадження е-освіти при підготовці фахівців у галузі права та правоохоронної діяльності / М. В. Клубань // Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 квіт. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Ф-т № 6, Каф. правоох. діяльності та поліціїстики, Наук. парк «Наука та безпека». - Харків, 2022. - С. 177 - 179.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, заклади вищої освіти, електронна освіта, е-освіта, высшие учебные заведения, электронное образование, е-образование, institutions of higher education, e-education, вища освіта, высшее образование, higher education

Бібліографічний опис