Правоохоронні органи як суб’єкти адміністративних процесуальних правовідносин із правовим статусом позивача

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2015. - Вип. 34-2. - С. 221-225

Анотація

У статті досліджуються випадки, в яких правоохоронні органи й їх посадові особи виступають суб’єктами адміністративних процесуальних правовідносин із правовим статусом відповідача в адміністративній справі. Аналізуються конкретні публічно-правові спори, в яких правоохоронні органи залучаються до адміністративних процесуальних правовідносин в якості відповідачів. Наводиться перелік публічно-правових спорів, віднесених до юрисдикції адміністративних судів, в яких правоохоронні органий їх посадові особи залучаються в якості відповідача.
The article investigates cases in which law enforcement agencies and their officials are the subjects of the administrative procedural legal relationships with the legal status of the defendant in the administrative case. We analyze the specific public legal disputes in which the law enforcement agencies involved in the administrative procedure legal relations as defendants. The author leads the list of public law disputes referred to the jurisdiction of administrative courts in which law enforcement agencies and their officials are involved as a defendant.
В статье исследуются случаи, в которых правоохранительные органы и их должностные лица выступают субъектами административных процессуальных правоотношений с правовым статусом ответчика в административном деле. Анализируются конкретные публично-правовые споры, в которых правоохранительные органы привлекаются к административным процессуальным правоотношениям в качестве ответчиков. Приводится перечень публично-правовых споров, отнесенных к юрисдикции административных судов, в которых правоохранительные органы и их должностные лица привлекаются в качестве ответчика.

Опис

Пчелін, В. Б. Правоохоронні органи як суб’єкти адміністративних процесуальних правовідносин із правовим статусом позивача / В. Б. Пчелін // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право . - 2015. - Вип. 34-2. - С. 221-225.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, адміністративний процес, адміністративне судочинство, суб’єкт владних повноважень, правоохоронні органи, публічно-правовий спір, административный процесс, административное судопроизводство, субъект властных полномочий, правоохранительные органы, публично-правовой спор, administrative process, administrative proceedings, subject of powers, law enforcement agencies, public law dispute, Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Україна. Ukraine. Украина

Бібліографічний опис