Особливості допиту експерта в суді

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 485-487

Анотація

Відзначено, що з метою забезпечення повноти, всебічності, вибору необхідних тактичних прийомів проведення допиту експерта важливо правильне визначення предмету майбутнього допиту. Предмет допиту судового експерта має конкретні межі, обумовлені об’єктивними факторами: процесуальним статусом судового експерта, його компетенцією, сутністю експертизи, яка проводилася.
It was noted that in order to ensure completeness, comprehensiveness, and the selection of the necessary tactical techniques for conducting the expert's interrogation, it is important to correctly define the subject of the future interrogation. The subject matter of the forensic expert's questioning has specific limits determined by objective factors: the procedural status of the forensic expert, his competence, the essence of the examination that was conducted.
Отмечено, что для обеспечения полноты, всесторонности, выбора необходимых тактических приемов проведения допроса эксперта важно правильное определение предмета будущего допроса. Предмет допроса судебного эксперта имеет конкретные границы, обусловленные объективными факторами: процессуальным статусом судебного эксперта, его компетенцией, сущностью проводимой экспертизы.

Опис

Ключові слова

кримінальне судочинство, criminal justice, уголовное судопроизводство, експерт, expert, эксперт, допит, interrogation, допрос

Бібліографічний опис

Сидоренко, Д. А. Особливості допиту експерта в суді / Діана Андріївна Сидоренко // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 485-487.