Договір охорони фізичних осіб

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна, (м. Харків, 24 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Харків. обл. осередок Всеукр. громад. організації «Асоц. цивілістів України». — Харків : ХНУВС, 2019. — С. 256-259.

Анотація

Зроблено детальний аналіз понять та виділені найголовніші ознаки договору охорони, у зв’язку з чим можна вивести наступне поняття: договір охорони фізичних осіб – це договір, за яким одна сторона (охоронець) зобов’язується забезпечити захист особистих немайнових інтересів іншої сторони (замовника) від протиправних зазіхань третіх осіб шляхом надання охоронних послуг, а замовник зобов’язується створити всі необхідні для цього умови та оплатити надані послуги.
A detailed analysis of the concepts is made and the main features of the contract of protection are highlighted, in connection with which the following concept can be deduced: the contract for the protection of individuals is an agreement under which one party (custodian) undertakes to protect the personal non-property interests of the other party (customer) from unlawful encroachments of third parties. persons by providing security services, and the customer undertakes to create all the necessary conditions for this and pay for the services provided.
Сделан детальный анализ понятий и выделены главные признаки договора охраны, в связи с чем можно вывести следующее понятие: договор охраны физических лиц – это договор, по которому одна сторона (хранитель) обязуется обеспечить защиту личных неимущественных интересов другой стороны (заказчика) от противоправных посягательств третьих лиц путем предоставления охранных услуг, а заказчик обязуется создать все необходимые для этого условия и оплатить предоставленные услуги.

Опис

Марков, В. В. Договір охорони фізичних осіб / В. В. Марков, В. Є. Глауз // Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна, (м. Харків, 24 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Харків. обл. осередок Всеукр. громад. організації «Асоц. цивілістів України». — Харків: ХНУВС, 2019. — С. 256-259.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, договір охорони фізичних осіб, договор охраны физических лиц, treaty protection of physical persons, охоронні послуги, охранные услуги, security services, цивільно-правові зобов’язання, гражданско-правовые обязательства, civil law obligations, зобов’язання на виконання робіт, обязательства по выполнению работ, performance obligations, охорона, охрана, security, охорона фізичних осіб, охрана физических лиц, protection of individuals

Бібліографічний опис