Порівняльно-правова характеристика обмежень у діяльності поліції за законодавством Франції, Польщі та Естонії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). - Харків : ХНУВС, 2019. - С. 150-151

Анотація

Приведена порівняльно-правова характеристика обмежень у діяльності поліції за законодавством Франції, Польщі та Естонії.
A comparative legal description of the restrictions on the activities of the police under the laws of France, Poland and Estonia is given.
Приведена сравнительно-правовая характеристика ограничений деятельности полиции по законодательству Франции, Польши и Эстонии.

Опис

Невзоров І. Л. Порівняльно-правова характеристика обмежень у діяльності поліції за законодавством Франції, Польщі та Естонії / І. Л. Невзоров // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Консультат. місія Європейського Союзу. — Харків : ХНУВС, 2019. - С. 150-151.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Франція, Польща, Естонія, діяльність поліції, вогнепальна зброя, обмеження, Франция, Польша, Эстония, деятельность полиции, огнестрельное оружие, ограничения, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность

Бібліографічний опис