Запобігання та протидія корупції в діяльності органів Національної поліції України через призму етичних засобів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. - 2016. - № 6, ч. 2 (Decembrie). - С. 67-69

Анотація

В статті наголошується на необхідності прийняття Етичного кодексу працівника поліції, оскільки, враховуючи європейський розвиток нашої держави, є необхідність встановлення загальних європейських принципів і керівних принципів для загальних цілей, ефективності та відповідальності поліції із забезпечення безпеки і прав особи в демократичному суспільстві, заснованому на верховенстві права. Обгрунтовується, що у сфері проходження служби в поліції у багатьох випадках моральна, професійно-етична регуляція замінюється регуляцією правовою. Доведено, що етичний кодекс є важливим засобом боротьби з корупцією та закритістю публічного управління.
The article emphasizes the need for the Code of Ethics of the police as having European development of our country is the need to establish common European principles and guidelines for the overall objectives, efficiency and accountability of the police to ensure security and individual rights in a democratic society based on the rule of law. Substantiates that in the field of service in the police in many cases, moral, professional and ethical regulation is replaced by legal regulation. Proved that the code of ethics is an important tool in the fight against corruption and secrecy of public administration.
В статье подчеркивается необходимость принятия Этического кодекса работника полиции, поскольку, учитывая европейское развитие нашего государства, есть необходимость установления общих европейских принципов и руководящих принципов для общих целей, эффективности и ответственности полиции по обеспечению безопасности и прав личности в демократическом обществе, основанном на верховенстве права . Обосновывается, что в сфере прохождения службы в полиции во многих случаях моральная, профессионально-этическая регуляция заменяется регуляцией правовой. Доказано, что этический кодекс является важным средством борьбы с коррупцией и закрытостью публичного управления.

Опис

Шатрава, С. Запобігання та протидія корупції в діяльності органів Національної поліції України через призму етичних засобів / Сергій Шатрава // Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. - 2016. - № 6, ч. 2 (Decembrie). - С. 67-69.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, полиция, police, корупція, протидія корупції, запобігання корупції, мінімізації проявів корупції, інструменти протидії корупції, органи Національної поліції, етичні норми, етичні кодекси, правила етичної поведінки, коррупция, противодействие коррупции, предотвращение коррупции, минимизация проявлений коррупции, инструменты противодействия коррупции, органы Национальной полиции, этические нормы, этические кодексы, правила этического поведения, corruption, combating corruption, preventing corruption, minimize corruption, combating corruption instruments, organs of the National Police, ethical standards, codes of ethics, rules of ethics, publikatsii u zarubizhnomu vydanni

Бібліографічний опис